SAF

 

Slovenská asociácia Frisbee

Organizáciu discgolfových podujatí na Slovensku riadi Slovenská asociácia Frisbee (SAF) prostredníctvom Komisie discgolfej sekcie SAF. SAF je občianske združenie, ktoré združuje osoby so záujmom o diskové športy, akými sú discgolf, ultimate, freestyle a iné. Súťažné podujatia organizované SAF sa na Slovensku konajú od roku 2006.  Ďalšie informácie o SAF nájdete na webovej stránke SAF https://szf.sk/
 
Z aktívneho členstva v SAF vyplýva členom viacero výhod, vrátane zníženého štartovného na väčšine slovenských discgolfových turnajov, automatické zaradenie do súťaže Slovenskej discgolfovej ligy, nárok na príspevok na štart na turnajoch medzinárodnej Tri Point Tour, atď. Členstvo v SAF je vždy na kalendárny rok a je veľmi nízke, čiže hráčom sa finančne oplatí stať sa členom, ak sa plánujú zúčastniť na viacerých turnajoch počas roka. 
 
SAF zároveň poskytuje záujemcom svoje služby, akými sú v oblasti discgolfu pomoc s návrhom discgolfových ihrísk, organizácia kliník a prezentácií discgolfu, vzdelávanie učiteľov telesnej výchovy či vedúcich krúžkov, prípadne prezentácia discgolfových aktivít na Slovensku.  

 

Ciele a poslanie SAF

 1. Zastrešenie diskových športov v SR a reprezentovanie týchto športov navonok. Súvisiace činnosti: spoluorganizácia podujatí (najmä Majstrovstiev Slovenska v diskových športoch, a niekoľkých ďalších turnajov a podujatí), členstvo v medzinárodných organizáciách (WFDF, EDGF, PDGA, PDGA Europe, komisia CEDGC), zabezpečenie reprezentácie na vrcholových podujatiach (výber hráčov a vedenia národnej reprezentácie, určovanie kritérií výberu).
 2. Koordinácia diskových športov na Slovensku. Súvisiace činnosti: pravidelné stretávanie volenej Komisie discgolfu SAF, koordinácia termínov domácich a medzinárodných podujatí, organizácia volieb orgánov SAF, vrátane Výkonnej a Dozornej rady SAF a orgánov sekcií športových disciplín - Komisie DG SAF, zvolávanie a organizácia Valného zhromaždenia SAF a Valných zhromaždení sekcií športových disciplín SAF. 
 3. Organizácia a zabezpečenie propagácie a rozvoja diskových športov na Slovensku. Súvisiace činnosti: údržba webových stránok (www.szf.sk, www.discgolf.sk), spoluorganizácia podujatí (turnaje v ultimate a discgolfe, tréningové kempy, tímová a rekreačné liga a pod.), certifikácia trénerov a vedúcich krúžkov, spoluorganizácia propagačných podujatí.

Vzhľadom na tieto ciele a činnosti SAF volení zástupcovia vo Výkonnej rade zabezpečia nasledujúce činnosti:

 1. Organizácia pravidelných zasadnutí Výkonnej rady SAF.
 2. Zabezpečenie vedenia účtovníctva SAF.
 3. Komunikácia s WFDF, EFDF, EDGF, PDGA a ďalšími medzinárodnými organizáciami.
 4. Komunikácia s MŠaV SR, Slovenským olympijským a športovým výborom, prípadne inými orgánmi riadenia športu v SR.
 5. Dohľad nad údržbou webových stránok v správe SAF.
 6. Dohľad nad podujatiami v diskových športoch v SR.
 7. Spoluorganizácia podujatí v diskových športoch v SR, t. j. konzultácia pri výbere termínov podujatí, nájdenie a zabezpečenie organizátorov turnajov (t. j. členovia Výkonnej rady sami podujatia organizovať nemusia, môžu tým poveriť inú osobu, ktorej budú v prípade potreby pomáhať).
 8. Údržba databázy členov SAF.
 9. Zabezpečenie plánu rozvoja diskových športov na Slovensku, identifikácia krátkodobých a dlhodobých plánov.
 10. Certifikácia trénerov diskových športov.
 11. Hľadanie vhodných nástrojov na propagáciu diskových športov na Slovensku.
 12. Hľadanie externých zdrojov financovania SAF.
 13. Príprava výročnej a finančnej správy SAF.
Členovia Dozornej rady SAF vykonávajú dohľad nad činnosťou Výkonnej rady. Stretávajú sa raz ročne, kde zhodnotia Výročnú správu o činnosti SAF a Výročnú finančnú správu SAF. 

 

Štruktúra a orgány SAF

Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenia sekcií športových disciplín (Ultimate, Discgolf)
Výkonná rada:
 
 • Predseda: Juraj Turan, Znievska 10, 851 06 Bratislava (predseda @ szf.sk)
 • Podpredseda: Martin Števko, Zlatá Idka 335, 044 61 Zlatá Idka
 • Člen: Martin Keseg, Pezinská 294, 902 01 Vinosady
Generálny sekretár: Martin Keseg (keso @ outsiterz.org)
Dozorná radaBeáta Feilhauerová, Richard Kollár, Martin Skrášek
Komisia sekcie UltimateMiroslav Stankovič (predseda), Jakub Banetka, Veronika Čolláková, Tímea Petrovičová, Matej Surový
Komisia sekcie Discgolf: Karol Hrubják (predseda), Katka Boďová, Juraj Feilhauler, Richard Kollár, Martin Krička, Michal Kúdela, Michal Ondruš, Soňa Švecová
Disciplinárna komisia SAF: Peter Cibula, Martin Skrášek, Juraj Turan
Rozhodcovská komisia SAF: Katka Boďová, Karol Hrubják, Marcel Kucharík
Licenčná komisia SAFLenka Bobeková, Katka Boďová, Karol Hrubják
Disciplinárna komisia Ultimate: Peter Cibula, Jozef Čierny, Veronika Čolláková, Marcel Kucharík
Disciplinárna komisia discgolf: Katka Boďová, Jozef Čierny, Lukáš Grožaj